Znaleziono / 30 ofert

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
"SKI TRAVEL DOROTA OSTALSKA„

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że Administratorem danych jest SKI TRAVEL Dorota Ostolska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  przy ulicy  Generała J. Chłopickiego 1,  Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email  rodo@skisuntravel.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, tel. 506400999, NIP: 529 164 31 87.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

· realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w szczególności w zakresie:

a) imię;
b) nazwisko;
c) data urodzenia;
d) płeć;
e) adres e-mail, numeru telefonu;
f) adres zamieszkania;
g) oraz dane z dowodu osobistego lub paszportu niezbędne do realizacji umowy (w zależności od kraju wyjazdu lub oferty) oraz weryfikacji tożsamości klienta, tj. miejsce urodzenia, obywatelstwo, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu;

· subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (WAŻNE: Mają Państwo  prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem):

a) imię;
b) adres e-mail;

· odpowiedzi na zapytania kierowane do naszej firmy za pośrednictwem strony Internetowej, w szczególności w zakresie:

a) imię;
b) adres e-mail;

·  wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 iit. c) RODO dla celów podatkowych i rachunkowych, w szczególności w zakresie:

a) imię;
b) nazwisko;
c) kwoty;
d) rodzaj usługi;
e) danych rejestrowych;

· dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, (WAŻNE: mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie, w szczególności w zakresie):

a) do osoby odpowiedzialnej za IT/WWW

· dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (WAŻNE: Mają Państwo  prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), w szczególności w zakresie:

b) imię;
c) adres e-mail;

Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania oraz niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania np. otrzymania informacji zwrotnej na zadane zapytanie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub skorzystania z innych usług administratora.
Administrator, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o udział w wycieczce turystycznej oraz zapewnienia poprawnej jakości usług, może również przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (w tym dane dotyczące zdrowia, np. w przypadku osób niepełnosprawnych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej, osób wymagających szczególnej opieki medycznej) jeżeli osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych we wskazanym celu (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – zgoda na przetwarzanie danych osobowych- WAŻNE: Mają Państwo  prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

· podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,

· podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową

· Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora) odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla administratora usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, przenoszenia i uzyskani ich kopii.
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres rodo@skisuntravel.pl lub osobiście w siedzibie SKI TRAVEL Dorota Ostolska z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  przy ulicy  Generała J. Chłopickiego 1.

Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.